Skip to main content

Automat značenje

šta znači Automat

Na latinici: Definicija i značenje reči Automat (od grčke reči: automatos koji se kreće sam od sebe, autos sam, maomai tražiti žudeti)fizika: samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glu-pak; zvekan; fil. biće koje nema duše,to jest životinja (kod Dekarta).

Reč Automat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аутоматос који се креће сам од себе, аутос сам, маомаи тражити жудети) физ. самокрет, апарат који сам дејствује под извесним условима, нпр. вага, кишобран, нож, пушка; за човека: онај који личи на ствар, безвољник, бесвесник, глу-пак; звекан; фил. биће које нема душе, тј. животиња (код Декарта).


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a