Skip to main content

Balotirati značenje

šta znači Balotirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Balotirati (fr. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv", glasati kugli-cama.

Reč Balotirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. баллоттер) убацивањем беле или црне куглице у посуду или кутију гласати „за" или „против", гласати кугли-цама.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b