Skip to main content

Brutalan značenje

šta znači Brutalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brutalan (od latinske reči: brutalis,od francuske reči: brutal) živo-tinjski; skotski, grubijanski, grub, surov, neotesan, divljački, zverski.

Reč Brutalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. бруталис, фр. брутал) живо-тињски; скотски, грубијански, груб, суров, неотесан, дивљачки, зверски.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b