Skip to main content

Brutificirati značenje

šta znači Brutificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brutificirati (od latinske reči: brutificere) napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™.

Reč Brutificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. брутифицере) направити некога стоком, учинити да подивља, потпуно занемари™.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b