Skip to main content

Cerografija značenje

Šta znači Cerografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cerografija (latinski sega vosak, od grčke reči: grapho pišem, crtam, slikam, graphla) v. kerografija.

Reč Cerografija napisana unazad: ajifargorec

Cerografija se sastoji od 11 slova.

Šta je Cerografija

На Ћирилици: (лат. сега восак, грч. грапхо пишем, цртам, сликам, грапхла) в. керографија.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c