Skip to main content

ćeten-halva značenje

šta znači ćeten-halva

Na latinici: Definicija i značenje reči ćeten-halva (tur. keten halva) vrsta halve, končana halva.

Reč ćeten-halva sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. кетен халва) врста халве, кончана халва.


Četvrti Četvrti je redni broj koji služi za nabrajanje . Prema broju četiri, k...
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
Sve reči na slovo c