Skip to main content

Despotizam značenje

šta znači Despotizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Despotizam (od grčke reči: despotes) neograničeno gospodarstvo, neograničena vladavina, samovolja, tiranstvo despotizam. Podanici stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave.

Reč Despotizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. деспотес) неограничено господарство, неограничена владавина, самовоља, тиранство деспотизам. Поданици стоје правио према деспоту у истом односу као ма који предмет поседа. Деспотизам се разликује од апсолутизма непостојањем неке уређене управе.


Desiti se Desiti se opisuje neki događaj koji se odigrao . Sinonimi za desiti se...
Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri....
Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajanja prašin...
Dešarmirati lišiti draži ....
Sve reči na slovo d