Skip to main content

Difuzija

Šta znači Difuzija


Difuzija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Difuzija (latinski diffusio) razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučenost u govorenju i pisanju; fizika:

Reč Difuzija napisana unazad: ajizufid

Difuzija se sastoji od 8 slova.

sta je Difuzija

Slično:
Šta znači Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom...
Šta znači Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića ...
Šta znači Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tum...
Šta znači Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Šta znači Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i...
Šta znači Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...