Skip to main content

Drama značenje

Šta znači Drama


Drama

latinica:

Definicija i značenje reči Drama (od grčke reči: drač činim, radim, drama radnja) radnja; poet. pesnička vrsta koja prikazuje događaje iz ljudskog života kao da se u sadašnjosti i pred našim očima zbivaju: lica koja učestvuju, govoru i rade, svako prema svom karakteru; pri tom uvek mora da postoji borba dveju suprotnosti — konflikt, sukob, a naročito jedinstvo dramske ideje. Pošto se, u ekspoziciji, prikažu razlozi konflikta i čvor zapetlja, razvitak radnje dostiže, u peripetiji, svoj vrhunac, posle čega, u katastrofi, dolazi rešenje konflikta. Drama je podeljena na činove (1,3 ili 5), a činovi na pojave ili scene. Vrste: žalosna igra ili tragedija, komedija (sa šalom i lozom) i pozorišna igra, to jest drama u užem smislu; figurativno: događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami.

Reč Drama napisana unazad: amard

Drama se sastoji od 5 slova.

sta je Drama

Slično:
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednos...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; d...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgov...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s p...
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo D