Skip to main content

Drama značenje

šta znači Drama

Na latinici: Definicija i značenje reči Drama (od grčke reči: drač činim, radim, drama radnja) radnja; poet. pesnička vrsta koja prikazuje događaje iz ljudskog života kao da se u sadašnjosti i pred našim očima zbivaju: lica koja učestvuju, govoru i rade, svako prema svom karakteru; pri tom uvek mora da postoji borba dveju suprotnosti — konflikt, sukob, a naročito jedinstvo dramske ideje. Pošto se, u ekspoziciji, prikažu razlozi konflikta i čvor zape-tlja, razvitak radnje dostiže, u peripeti-ji, svoj vrhunac, posle čega, u katastrofi, dolazi rešenje konflikta. Drama je podeljena na činove (1,3 ili 5), a činovi na pojave ili scene. Vrste: žalosna igra ili tragedija, komedija (sa šalom i lozom) i pozorišna igra,to jest drama u užem smislu;figurativno: događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami.

Reč Drama sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. драч чиним, радим, драма радња) радња; поет. песничка врста која приказује догађаје из људског живота као да се у садашњости и пред нашим очима збивају: лица која учествују, говору и раде, свако према свом карактеру; при том увек мора да постоји борба двеју супротности — конфликт, сукоб, а нарочито јединство драмске идеје. Пошто се, у експозицији, прикажу разлози конфликта и чвор запе-тља, развитак радње достиже, у перипети-ји, свој врхунац, после чега, у катастрофи, долази решење конфликта. Драма је подељена на чинове (1,3 или 5), а чинови на појаве или сцене. Врсте: жалосна игра или трагедија, комедија (са шалом и лозом) и позоришна игра, тј. драма у ужем смислу; фиг. догађај или доживљај који је по својој узбудљивости сличан драми.


Drago Drago je prilog koji služi za izražavanje radosti, ugodnosti itd. . Pr...
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Sve reči na slovo d