Skip to main content

Dramatican značenje

šta znači Dramatican

Na latinici: Definicija i značenje reči Dramatican (od grčke reči: drama) koji se odnosi na dramu, koji se zbiva kao u drami,to jest sa puno radnje, živo i u razgovoru (dija-loški).

Reč Dramatican sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. драма) који се односи на драму, који се збива као у драми, тј. са пуно радње, живо и у разговору (дија-лошки).


Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo d