Skip to main content

Drastican

Šta znači Drastican


Drastican značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Drastican (od grčke reči: drastikos) koji ima jako, snažno dejstvo; grub, neotesan, strog; neposredan, opipljiv, očevidan.

Reč Drastican napisana unazad: nacitsard

Drastican se sastoji od 9 slova.

sta je Drastican

Slično:
Šta znači Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednos...
Šta znači Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Šta znači Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; d...
Šta znači Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgov...
Šta znači Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s p...
Šta znači Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....