Skip to main content

Figura značenje

šta znači Figura

Na latinici: Definicija i značenje reči Figura (latinski figura) 1. lik, oblik; pojava, prilika; crtež, slika; stas, rast; kip; lik (u šahu i na novcu); slika na kartama za igranje, karta sa slikom; 2. matematika: slika, crtež (geometrijski); 3. slik. čovek (za razliku od slike „mrtve prirode" ili „bezumnih stvorove"); 4. poet. predstava slike stvorena rečima, slikovit izraz, izraz u slici; 5. muz. niz tonova koji brzo dolaze jedan za drugim i međusobno povezanih, tonovi koji kao ukras opisuju glavni ton, tonski ukras; 6. fil. oblik posrednog zaključivanja (silogizma); v. silogi-stičke figure; 7.kozmetika: pokreti i slike koje izvode plesači.

Reč Figura napisana unazad: figura i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фигура) 1. лик, облик; појава, прилика; цртеж, слика; стас, раст; кип; лик (у шаху и на новцу); слика на картама за играње, карта са сликом; 2. мат. слика, цртеж (геометријски); 3. слик. човек (за разлику од слике „мртве природе" или „безумних створове"); 4. поет. представа слике створена речима, сликовит израз, израз у слици; 5. муз. низ тонова који брзо долазе један за другим и међусобно повезаних, тонови који као украс описују главни тон, тонски украс; 6. фил. облик посредног закључивања (силогизма); в. силоги-стичке фигуре; 7. кор. покрети и слике које изводе плесачи.

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f