Skip to main content

Filogenija značenje

šta znači Filogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filogenija (od grčke reči: phylon, gen- koren od glgnesthai postati, nastati) nauka o filoge-nezi, istorija razvitka biljnih i živo-tinjskih oblika, nauka koja (na osnovu paleontologije, uporedne anatomije, onto-genije i biohemije) objašnjava razvitak biljnih i životinjskih vrsta.

Reč Filogenija napisana unazad: filogenija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyлон, ген- корен од глгнестхаи постати, настати) наука о филоге-нези, историја развитка биљних и живо-тињских облика, наука која (на основу палеонтологије, упоредне анатомије, онто-геније и биохемије) објашњава развитак бил>них и животињских врста.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f