Skip to main content

Flobert značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (nem. Flobert-gewehr) puška gluva-ra, nazvana po pronalazaču Floberu

Reč Flobert napisana unazad: trebolf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Флоберт-геwехр) пушка глува-ра, названа по проналазачу Флоберу

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f