Skip to main content

Flotantan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flottant) lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug (fr. dette flot-tante) leteći dug.

Reč Flotantan napisana unazad: natnatolf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. флоттант) лелујав, таласаст; колебљив; флотантан дуг (фр. детте флот-танте) летећи дуг.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f