Skip to main content

Flogiston značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phlogistos sagoren, sagorljiv) gorivo, po teoriji sagorevanja (flogistična teorija)od nemačke reči: hemičara G. E. Štala (Stahl, 1660—1734) hipotetična tvar koja postoji u svima sagorljivim telima;isto znači i antiflogistika 1.

Reč Flogiston napisana unazad: notsigolf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлогистос сагорен, сагорљив) гориво, по теорији сагоревања (флогистична теорија) нем. хемичара Г. Е. Штала (Стахл, 1660—1734) хипотетична твар која постоји у свима сагорљивим телима; уп. антифлогистика 1.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f