Skip to main content

Flora značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski Flora, flos gen. floris cvet) mit. rimska boginja cveća i proleća. flora (latinski Flora) biljni svet, sve biljke koje rastu u jednoj zemlji ili nekom kraju; spisak ili opis tih biljaka.

Reč Flora napisana unazad: arolf i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. Флора, флос ген. флорис цвет) мит. римска богиња цвећа и пролећа. флора (лат. Флора) биљни свет, све биљке које расту у једној земљи или неком крају; списак или опис тих биљака.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo F