Skip to main content

Floret značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: floretum) 1.zoologija: gornje, grubo tkivo u gusenice sviloprelje; 2. tkanina od otpadaka svile, polusvilena tkanina, floret svila; 3. vrsta mača = fleretorika:

Reč Floret napisana unazad: terolf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. флоретум) 1. зоол. горње, грубо ткиво у гусенице свилопреље; 2. тканина од отпадака свиле, полусвилена тканина, флорет свила; 3. врста мача = флерет.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f