Skip to main content

Interval značenje

šta znači Interval

Na latinici: Definicija i značenje reči Interval (latinski inter, vallus bedem, prostor između bedema, intervallum) međuprostor, odstojanje, razdaljina, razmak, praznina između čega; međuvreme;pravo: međuvreme, rok;muz. razlika visina između dva tona; per tggervala (latinski per intervalla) u prekidima, na prekide, sa prekidima-,dilucida ili običnije lucida ingervala (latinski dilu-cida, lucida intervalla) pl. svetli trenuci prisebnosti kod bolesnika, naročito kod bolesnika duševno obolelog

Reč Interval sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. интер, валлус бедем, простор између бедема, интерваллум) међупростор, одстојање, раздаљина, размак, празнина између чега; међувреме; прав. међувреме, рок;муз. разлика висина између два тона; пер тггервала (лат. пер интервалла) у прекидима, на прекиде, са прекидима-,дилуцида или обичније луцида ингервала (лат. дилу-цида, луцида интервалла) пл. светли тренуци присебности код болесника, нарочито код болесника душевно оболелог


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i