Skip to main content

Intervenirati značenje

šta znači Intervenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Intervenirati (latinski intervenire) mešati se, umešati se u što (npr. u kakav spor), pojavljivati se kao posrednik, posredova-ti; trg. menicu koju je trasat odbio isplatiti ili regulisati za račun trasanta; raditi (ili: uticati) na berzi da se održi kurs novca ili hartija od vrednosti; vojska: umešati se vojnom silom, priteći vojskom (u pomoć islično:).

Reč Intervenirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. интервенире) мешати се, умешати се у што (нпр. у какав спор), појављивати се као посредник, посредова-ти; трг. меницу коју је трасат одбио исплатити или регулисати за рачун трасанта; радити (или: утицати) на берзи да се одржи курс новца или хартија од вредности; вој. умешати се војном силом, притећи војском (у помоћ и сл.).


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i