Skip to main content

Intuicija značenje

šta znači Intuicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Intuicija (latinski intueor sagledam, opazim, od latinske reči: intuitio) .fil. neposredno opažanje, neposredno uviđanje, duhovno gledanje, neposredno stečeno saznanje,to jest ono do koga se nije došlo putem iskustva ili razmišljanja (refleksije), neposredno doživljavanje stvarnosti, „otkrivenje koje se razvija iz čovekove duše" (Gete); 2. na-slućivanje, predosećanje, slutnja.

Reč Intuicija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. интуеор сагледам, опазим, нлат. интуитио) .фил. непосредно опажање, непосредно увиђање, духовно гледање, непосредно стечено сазнање, тј. оно до кога се није дошло путем искуства или размишљања (рефлексије), непосредно доживљавање стварности, „откривење које се развија из човекове душе" (Гете); 2. на-слућивање, предосећање, слутња.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i