Skip to main content

Iritativan značenje

šta znači Iritativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Iritativan (od latinske reči: irritativus) nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življu delatnost, npr. mišića i dr.; razdražen, razdražavan, koji razdražuje.

Reč Iritativan napisana unazad: iritativan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ирритативус) надражан, надражаван, који дражи, који надражује, који изазива живљу делатност, нпр. мишића и др.; раздражен, раздражаван, који раздражује.

Slično: 
Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i