Skip to main content

Kako se pravilno piše ćerka ili kćerka ili kći

Kako se piše ćerka kćerka

  Pravilno je i jedno i drugo i treće. Imenica kći, koja bi sa normativnog gledišta bila najpreporučljivija, u savremenom književnom jeziku postala je donekle zastarela mada je i dalje živa, ili se njena upotreba doživljava kao naglašena gramatička korektnost. Najčešće se zamenjuje izvedenicama kćerka ili ćerka. Imenica kćerka upotrebljava se u svim funkcionalnim stilovima, dok je imenica ćerka (davnašnji narodni oblik, zabeležen i kod Vuka) u najširoj upotrebi u razgovornom i književnoumetničkom stilu. Oblik kćer je akuzativ od imenice kći (pogrešno je upotrebljavati ga u nominativu).


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...