Skip to main content

Kako se pravilno piše čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce

Kako se piše čekati kao ozebao sunce čekati kao

  Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati (nekoga, nešto) kao ozebao sunce”, koji znači „čekati (nekoga, nešto) s velikom čežnjom, s nestrpljenjem, kao spas” (kao što onaj koji je ozebao, smrznut iščekuje sunce), radni glagolski pridev ozebao treba da stoji u muškom rodu, a ne u srednjem. Ovde je ozebao subjekat, tj. čovek (onaj što čeka), a ne objekat, tj. sunce.


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...