Skip to main content

Kako se pravilno piše četvorostruko ili četvoroduplo

Kako se piše četvorostruko

  Piše se četvorostruko. U značenju u četvorostrukoj meri, četiri puta više pravilan je isključivo prilog četvorostruko. Izraz četvoroduplo u tom značenju nije pravilan, jer duplo znači dvostruko, dva puta više, pa kad se logički sagleda, taj izraz, u stvari, znači osmostruko.


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...