Skip to main content

Kako se pravilno piše Dosad(a) ili do sada

Kako se piše Dosad(a)

  Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme kad(a), sad(a), tad(a) i onda pišu se dvojako: dokad(a) i do kada, dosad(a) i do sada, dotad(a) i do tada, doonda i do onda, otkad(a) i od kada, odsad(a) i od sada, otad(a) i od tada, odonda i od onda. Treba zapaziti da dvojstvo važi za oblike sa završnim (inače fakultativnim) vokalom a, dok se oni kraći (dokad, dosad, dotad, otkad, odsad, otad) uvek pišu spojeno. Odvojeno pisanje i ostvarivanje završnog a kod priloga kad(a), sad(a), tad(a) (završno a kod onda redovno se realizuje) u predloškim vezama sa do i od po pravilu je znak posebnog isticanja. Zato je u takvim slučajevima uobičajeno (ali ne i obavezno) odvojeno pisanje.


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...