Skip to main content

Kako se pravilno piše Holograf ili hologram

Kako se piše Holograf

  Piše se i jedno i drugo. Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i potpisan, rukopis iz pera samog autora. Hologram je snimak dobijen putem holografije, koji pod odgovarajućim osvetljenjem daje trodimenzionalnu sliku.


Horistkinja ili horiskinja   Piše se horistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Hoćemo li ili hoćemoli   Piše se hoćemo li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glag...
Holograf ili hologram   Piše se i jedno i drugo. Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i po...
Ho-ruk ili o-ruk   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Hoću-neću ili hoću neću   Piše se hoću-neću. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili ...
Holandija ili Nizozemska   Piše se Holandija. Tradicionalno, ustaljeno ime te države u srpskom jeziku ...