Skip to main content

Kritičan značenje

šta znači Kritičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kritičan (od grčke reči: kritikos) koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, koji kudi, kudljiv; ned. opasan, odlučujući, sudbonosan, presudan; kritič-ne godine godine klimakterijuma.

Reč Kritičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. критикос) који се односи на критику или има карактер критике; који оцењује, који куди, кудљив; нед. опасан, одлучујући, судбоносан, пресудан; критич-не године године климактеријума.


Kriptovaluta kriptovaluta je digitalni novac koji omogućava online kupovinu. Posto...
Krik Krik • muški rod Engleski biofizičar , bio je jedan od dobitnika Nobel...
Kritomanija v. kritikomanija. ...
Kritičar ocenjivač, sudija ; fig. kudilac, zameralo....
Kritičan koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, k...
Kriticizam fil. pravac filo-zofijske kritike, ono gnoseološko stanovište koje ...
Sve reči na slovo k