Skip to main content

špijunirati značenje

šta znači špijunirati

Na latinici: Definicija i značenje reči špijunirati (fr. espionner) uhoditi, potajno motriti (čiji rad, kretanje nekoga).

Reč špijunirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. еспионнер) уходити, потајно мотрити (чији рад, кретање некога).


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s