Skip to main content

štafirati značenje

šta znači štafirati

Na latinici: Definicija i značenje reči štafirati (nem. staffieren) 1. snabdeti potrebnim, spremiti (npr. sobu); 2. ukrasi-ti, nakititi (npr. odelo); 3. sliv. ukrasiti, oživeti sliku dodavanjem pojedinih figura ili grupa (up. stafaža).

Reč štafirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. стаффиерен) 1. снабдети потребним, спремити (нпр. собу); 2. украси-ти, накитити (нпр. одело); 3. слив. украсити, оживети слику додавањем појединих фигура или група (уп. стафажа).


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s