Skip to main content

Subalteran značenje

šta znači Subalteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Subalteran (od latinske reči: subalternus) koji stoji pod nekim drugim, zavisan od koga, podređen, potčinjen, niži; logika: posebno prema opštem je subalterno; neki stoji u subalter-nom odnosu prema svima; subalterni službenik potčinjeni, niži, mlađi službenik.

Reč Subalteran sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. субалтернус) који стоји под неким другим, зависан од кога, подређен, потчињен, нижи; лог. посебно према општем је субалтерно; неки стоји у субалтер-ном односу према свима; субалтерни службеник потчињени, нижи, млађи службеник.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s