Skip to main content

Subjektivan značenje

šta znači Subjektivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjektivan (od latinske reči: subjectivus) lični, unutrašnji, koji se tiče subjekta, koji potiče od subjekta (osobe), a ne od stvari;figurativno: koji polazi od sebe, jednostran, pristrastan, ličan; subjektivan oset, osećaj psihologiji: osećaj koji je postao unutrašnjim nadražajem;suprotno: objektivan; z. idealizam.

Reč Subjektivan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. субјецтивус) лични, унутрашњи, који се тиче субјекта, који потиче од субјекта (особе), а не од ствари; фиг. који полази од себе, једностран, пристрастан, личан; субјективан осет, осећај псих. осећај који је постао унутрашњим надражајем; супр. објективан; з. идеализам.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s