Skip to main content

Tonika značenje

šta znači Tonika

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonika (ital. tonica) 1. «uz. osnovni ton tonske lestvice; sled i nazivi pojedinih tonova lestvice jesu: tonika ili osnovni ton, sekunda, terca, kvarta, kvinta, ili dominanta, seksta, septima, oktava. (od grčke reči: t6nos snaga tela, krepkost, od latinske reči: tonica) 2. pl.medicina:farmacija: sredstva, lekovi koji osvežavaju i okrepljavaju; tonična sredstva v. tonpčan.

Reč Tonika napisana unazad: akinot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. тоница) 1. «уз. основни тон тонске лествице; след и називи појединих тонова лествице јесу: тоника или основни тон, секунда, терца, кварта, квинта, или доминанта, секста, септима, октава. (грч. т6нос снага тела, крепкост, нлат. тоница) 2. пл. мед. фарм. средства, лекови који освежавају и окрепљавају; тонична средства в. тонпчан.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači