Skip to main content

Tonogram značenje

šta znači Tonogram

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonogram (od grčke reči: t6nos zatezanje, napon; ton, gramma pisano, pismo) slika krvnog pritiska dobijena na tonografu.

Reč Tonogram napisana unazad: margonot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. т6нос затезање, напон; тон, грамма писано, писмо) слика крвног притиска добијена на тонографу.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači