Skip to main content

Triangulacija značenje

šta znači Triangulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triangulacija (od latinske reči: triangulatio) geod. premeravanje zemljišta pomoću međusobno povezanih trouglova, sa stranama ZO—60 km, pri čemu se temena (trigonometri) i strane određuju i izračunavaju trigonometrij-skim putem (služi kao osnova za topo-grafsko snimanje zemljišta; rad počinje sa tačno izmerene baze ili osnovice).

Reč Triangulacija napisana unazad: triangulacija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. триангулатио) геод. премеравање земљишта помоћу међусобно повезаних троуглова, са странама ЗО—60 км, при чему се темена (тригонометри) и стране одређују и израчунавају тригонометриј-ским путем (служи као основа за топо-графско снимање земљишта; рад почиње са тачно измерене базе или основице).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t