Skip to main content

Tribada značenje

šta znači Tribada

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribada (od grčke reči: tribas gen. tribad6s žena koja bludniči sa sobom ili sa ženama, tribo tarem, trljam) žena koja ima spolnu sklonost prema istom spolu, žena homoseksua-lac;isto znači i safizam.

Reč Tribada napisana unazad: tribada i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. трибас ген. трибад6с жена која блудничи са собом или са женама, трибо тарем, трљам) жена која има сполну склоност према истом сполу, жена хомосексуа-лац; уп. сафизам.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t