Skip to main content

Trifarmakon značenje

šta znači Trifarmakon

Na latinici: Definicija i značenje reči Trifarmakon (od grčke reči: tri-, pharmakon lek) lek koji sadrži tri sastojka.

Reč Trifarmakon napisana unazad: trifarmakon i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, пхармакон лек) лек који садржи три састојка.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t