Skip to main content

Trifilan značenje

šta znači Trifilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trifilan (od grčke reči: trfphyllos) bog. trolist, koji ima tri čašična listića.

Reč Trifilan napisana unazad: trifilan i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. трфпхyллос) бог. тролист, који има три чашична листића.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t