Skip to main content

Trifora značenje

šta znači Trifora

Na latinici: Definicija i značenje reči Trifora (latinski triforium) apx. prozor razdeljen sa dva uspravna stubića na tri dela.

Reč Trifora napisana unazad: trifora i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. трифориум) апx. прозор раздељен са два усправна стубића на три дела.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t