Skip to main content

Triforijum značenje

šta znači Triforijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Triforijum (od latinske reči: triforium)arhitekture: hodnik na svodove sa trostrukim otvood romanske reči:

Reč Triforijum napisana unazad: triforijum i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. трифориум) врх. ходник на сводове са троструким отвором.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t