Skip to main content

Triftong značenje

šta znači Triftong

Na latinici: Definicija i značenje reči Triftong (od grčke reči: tri-, phth6ngos glas, zov, ton) gram. troglasnik, slog od tri samoglasnika.

Reč Triftong napisana unazad: triftong i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, пхтх6нгос глас, зов, тон) грам. трогласник, слог од три самогласника.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t