Skip to main content

Trigonometrija značenje

šta znači Trigonometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigonometrija (od grčke reči: trigonos trougaon, trou-gli, trokutni, metria merenje) geodg. deo geometrije koji se bavi rešavanjem trouglova,to jest koji pomoću dovoljnog broja datih elemenata jednog trougla iznalazi, računskim putem ili konstrukcijom, njegove ostale elemente; ravna trigonometrija bavi se rešavanjem ravnih slika; sfer-na trigonometrija bavi se rešavanjem sfernih trouglova.

Reč Trigonometrija napisana unazad: trigonometrija i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. тригонос троугаон, троу-гли, трокутни, метриа мерење) геодг. део геометрије који се бави решавањем троуглова, тј. који помоћу довољног броја датих елемената једног троугла изналази, рачунским путем или конструкцијом, његове остале елементе; равна тригонометрија бави се решавањем равних слика; сфер-на тригонометрија бави се решавањем сферних троуглова.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t