Skip to main content

Trihord značenje

šta znači Trihord

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihord (od grčke reči: trichordos trožični, sa tri žice) muz. mala lauta ili mandolina sa tri žice; takođe: niz od tri dijatonska tona.

Reč Trihord napisana unazad: trihord i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. трицхордос трожични, са три жице) муз. мала лаута или мандолина са три жице; такође: низ од три дијатонска тона.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t