Skip to main content

Trihorea značenje

šta znači Trihorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihorea (od grčke reči: trlx vlas, dlaka, rheo opadam) med. opadanje kose.

Reč Trihorea napisana unazad: trihorea i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. трлx влас, длака, рхео опадам) мед. опадање косе.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t