Skip to main content

Trihoreksis značenje

šta znači Trihoreksis

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihoreksis (od grčke reči: trix gen. trich6s dlaka, vlas, rag- koren od regnymi slomim, skrham, prekinem)medicina: bolest kose sa beličastim i grudvičastim zadebljanjima na kojima se kosa lako kida.

Reč Trihoreksis napisana unazad: trihoreksis i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. триx ген. трицх6с длака, влас, раг- корен од регнyми сломим, скрхам, прекинем) мед. болест косе са беличастим и грудвичастим задебљањима на којима се коса лако кида.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t