Skip to main content

Trijas harmonika značenje

šta znači Trijas harmonika

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijas harmonika (od latinske reči: trias harmonica) muz. harmonički trozvuk.

Reč Trijas harmonika napisana unazad: trijas harmonika i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. триас хармоница) муз. хармонички трозвук.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t