Skip to main content

Triklinski značenje

šta znači Triklinski

Na latinici: Definicija i značenje reči Triklinski (od grčke reči: tri-, kllno naginjem, nagi-bam) min. sa tri ose nagnute međusobno pod kosim uglom (kristalni sistem).

Reč Triklinski napisana unazad: triklinski i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, кллно нагињем, наги-бам) мин. са три осе нагнуте међусобно под косим углом (кристални систем).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t