Skip to main content

Tripetalan značenje

šta znači Tripetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripetalan (od grčke reči: tri-, petalon list)botanika: tro-list, koji ima tri latice.

Reč Tripetalan napisana unazad: tripetalan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, петалон лист) бот. тро-лист, који има три латице.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t