Skip to main content

Trivijum značenje

šta znači Trivijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Trivijum (latinski trivium) raskršće od tri puta; u sred. veku: naziv za niži stepen nastave (gramatiku, dijalektiku i retori-ku);isto znači i kvadrivijum.

Reč Trivijum napisana unazad: trivijum i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тривиум) раскршће од три пута; у сред. веку: назив за нижи степен наставе (граматику, дијалектику и ретори-ку); уп. квадривијум.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t