Skip to main content

Ablata značenje

šta znači Ablata

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablata (latinski ablatus odnesen) pl.pravo: oduzete (ili: otete, ukradene) stvari.

Reč Ablata sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аблатус однесен) пл. прав. одузете (или: отете, украдене) ствари.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a